ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments