เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พนังกั้นน้ำชุมชนพิชัยดาบหัก-ศรีเมืองพิชัย(ปูหญ้า)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments