วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30น.ได้มีการอบรมโครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทยย์แผนไทย โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพิชัย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลในเมือง
Comments