วันนี้(22มิ.ย.61)กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลในเมือง อสม.เทศบาลตำบลในเมืองได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการกำจัดลูกน้ายุงลายซื้อเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมักจะเกิดในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
Comments