เทศบาลตำบลในเมือง ดำเนินการตีเส้นจราจร ป้ายบังคับจราจร สัญญาณไฟจราจร เพื่อความเป็นระเบียบ เรื่องการจราจรและความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดความคล่องตัว และการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชน
Comments