นายกำพล อยู่เจริญกิจ (นายกสมาคมผู้ปกครองและครู และนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิชัย) เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ดนตรีไทย มอบให้กับทางโรงเรียนพิชัย เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ขอขอบคุณประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่าทุกรุ่น ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน จนงาน สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ยอดผ้าป่า 328,594.50 บาท ขออนุโมทนาบุญมายังทุกๆท่านด้วยนะครับ
Comments