เทศบาลตำบลในเมืองจัดทำโครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30น.ณ วงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย โดยมีพิธีเปิดโครงการและให้นโยบายสร้างความปรองดอง โดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ผ่านกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ประดับตกแต่งดาวเรืองเพื่อเตรียมความพร้อมวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน กลุ่มพลังมลชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
Comments