เทศบาลตำบลในเมืองจัดประชุมประชาคมชุมชนโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลในเมือง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เตรียมความพร้อมโครงการบ้านมั่นคง หารือแนวทางการจัดการบริหารขยะ ซึ่งดำเนินการประชุมในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 17.00น. ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ ที่ผ่านมา
Comments