เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00น.เทศบาลตำบลในเมืองเชิญผู้บริหารสมาชิกสภา ประชาชนชาวชุมชนศรีเมืองพิชัยและชุมชนพิชัยดาบหัก พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานตามโครงการบ้านมั่นคง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
Comments