ด้วยเทศบาลตำบลในเมืองมีข้อราชการที่จะแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ประกอบการตลาดสดหน้าอำเภอพิชัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลในเมือง ทั้งนี้จึงเชิญผู้ประกอบการทุกท่านร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
Comments