เทศบาลตำบลในเมือง ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2558 วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-110.00น. ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็ก ทังนี้นายกกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้แจ้งถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงกำหนดการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ในปี 2558 ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทุกท่านได้รับทราบ
Comments