เทศบาลตำบลในเมืองรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยตรวจสอบตั้งแต่การจัดทำแผน 3 ปี แผนปีและเทศบัญญัติตลอดจนโครงการต่างๆที่เทศบาลดำเนินการ ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือไม่และแนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบ อำนาจ หน้าที่โดยเคร่งครัด
Comments