เทศบาลตำบลในเมือง โดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ประธานในพิธี จัดการอบรมตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษกิจพอเพียง โดยพัฒนาการอำเภอพิชัยและการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากร จาก ธกส.สาขาพิชัย สำหรับในช่วงบ่ายจะเป็นการพัฒนาชุมชนและวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะของคนในสังคมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Comments