เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08030น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศํกยภาพ อสม.เทศบาลตำบลในเมือง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลในเมือง
Comments