เทศบาลตำบลในเมือง จัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาและปฎิรูปประเทศ ตามโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 16.30น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์
Comments