วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00น. ประธานสภาเทศบาลตำบลในเมือง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments