วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00น. นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คนงานประจำรถขยะ ดำเนินการลอกรางระบายน้ำใต้อาคารตลาดสดวัดมหาธาตุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำจัดสิ่งปฏิกูล ปัญหาของกลิ่น ท่อน้ำอุดตัน ทำให้ตลาดสดมีความสะอาด และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
Comments