วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลในเมืองได้ดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหลังแฟลตตำรวจ(บุ่งล่าง) โดยมีนายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานในการกำจัดวัชพืชเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Comments