วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00น. มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments