วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00น. นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัยรับมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเรียกการประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมืองครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภา รองประธานสภา กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม และการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments