การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงาน ได้ตระหนักและมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส พร้อมบริการประชาชน
Comments