กิจกรรมร่วมแสดงเจตนารมณ์และปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ในการประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
Comments