วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลในเมืองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในเมืองที่จะมีขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
Comments