วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30น. ได้ดำเนินการประชุมสภาสามัญ สมัยแรก สมัยที่1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments