วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30น. กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลในเมืองร่วมกับ อสม.เทศบาลตำบลในเมือง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบทและแจกทรายอะเบทให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล รวมถึงสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและระงับการเกิดโรคไข้เลือดออก
Comments