วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-11.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องทั้ง 3 ชุมชน ในการดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน 2562 และได้แนะนำบุคลากรทั้ง 2 ท่าน คือ นายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง นายนพดล สุ่นปุย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง รวมมีกิจกรรมประชาคมตำบลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 และซักถามถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและร่วมกันดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชน
Comments