เทศบาลตำบลในเมืองดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายตามความสมัครใจและความถนัดทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยเริ่มในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เป็นวันแรก ซึ่งมีกิจกรรมมีการตรวจวัดความดัน วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง พิธีเปิดโครงการ การออกกำลังกายโดยแอโรบิก และเล่นเครื่องออกกำลังกาย ณ ศูนกีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์
Comments