เรียนผู้ใช้น้ำทุกท่าน เนื่องด้วยสภาพน้ำในแม่น้ำน่านขุ่นข้นและเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ทั้งนี้ต้องหมั่นล้างทำความสะอาดระบบกรองบ่อยขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำใช้อย่างประหยัดเทศบาลพยายามปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาเพราะอายุการใช้งานค่อนข้างนานประมาณ 18 ปี เครื่องจักรเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ต้องดำเนินการปรับปรุงทีละระบบเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้น้ำ
Comments