ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments