วันนี้(18ก.พ.62)เวลา 09.00น.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลในเมือง ได้ให้ความรู้และดำเนินการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง และครูผู้ดูแลเด็กได้มีความรู้และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกินสถาณการณ์จริง
Comments