กองการประปาเทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการซ่อมแซมท่อเมน ขนาด 12 นิ้วซึ่งแตกและเกิดความชำรุดเสียหาย
Comments