วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. ได้มีกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน ซึ่งในวันนี้เป็นสัปห์ดาสุดท้ายและปิดภาคเรียน ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้มีชุดการแสดงต่างๆ ที่เตรียมมาให้ได้ชมหลายชุดการแสดง
Comments