วันนี้(24ก.ค.61) เวลา 15.00น. ฝ่ายป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลในเมือง ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนพิชัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับคณะครูและนักเรียน รวมถึงนำไปใช้และให้ข้อคิดในการปฎิบัติตรชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาทต่อไป
Comments