ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 317,700
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมถึงรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กองการศึกษา  มีผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. งานแผนและโครงการ
  2. งานงบประมาณ
  3. งานธุรการ
  4. งานการเจ้าหน้าที่
  5. งานการศึกษาปฐมวัย
  6. งานโรงเรียน
  7. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  8. งานกีฬาและนันทนาการ
  9. งานกิจการศาสนา
  10. งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
บุคลากรในกองการศึกษา
 • นายธนาศิต สุจาจริง

  ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 • นางสาวสุดทา เพ็งศรี

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นางนงค์นุช มีรอด

  ครู (คศ.๒)
 • -ว่าง-

  ครู
 • นางบุญทิวา หลำพระธาตุ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 • นางสาวธฤษวรรณ ดีลิ

  ครู (คศ.๑)
 • นางศุภรดา ยานนาวา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางสาวปานทิพย์ อยู่เจริญกิจ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางสาวพรพิมล อภิวงค์งาม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวอมรรัตน์ อยู่เจริญกิจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ