ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 277,742
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้ง กองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 2. งานรักษาความสะอาด
 3. งานเผยแพร่และฝึกอบรม
 4. งานส่งเสริมสุขภาพ
 5. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 6. งานสัตวแพทย์
 7. งานธุรการ
 8. งานการเงินและบัญชี
บุคลากร
 • นายธนาศิต สุจาจริง

  ปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 • นางสาวอัจฉริยาภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวศรีรัตน์ เอี่ยมเวช

  นักวิชาการสุขาภิบาล
 • นายพงษ์พัฒชัย พรหมศิลา

  คนงานประจำรถขยะ
 • นายจำเรียง อ่อนศรี

  คนงานประจำรถขยะ
 • นายเสน่ห์ อินสุวรรณ์

  คนงานประจำรถขยะ
 • นายสำเริง เพ็งแจ้ง

  คนงานประจำรถขยะ