ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 317,700
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้ง กองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 2. งานรักษาความสะอาด
 3. งานเผยแพร่และฝึกอบรม
 4. งานส่งเสริมสุขภาพ
 5. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 6. งานสัตวแพทย์
 7. งานธุรการ
 8. งานการเงินและบัญชี
บุคลากร
 • นายธนาศิต สุจาจริง

  ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


 • นางสาวอัจฉริยาภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวศรีรัตน์ เอี่ยมเวช

  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 • นายเสน่ห์ อินสุวรรณ์

  ประจำรถขยะ
 • นายบุญญฤทธิ์ มาประกอบ

  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
 • นายพงษ์พัฒชัย พรหมศิลา

  พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ)
 • นายจำเรียง อ่อนศรี

  พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ)
 • นางกรรณิกา ทองพงษ์พันธ์

  พนักงานจ้างเหมารายเดือน
 • นายสำเริง เพ็งแจ้ง

  พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ)