ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 317,700
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดังนี้
กองคลัง  มีผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองคลัง  โดยส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย คือ

 • ฝ่ายบริหารงานการคลัง  มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานการคลัง โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานพัฒนารายได้
  • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  • งานธุรการ
บุคลากรในกองคลัง
 • นางสาวแสงเดือน เผือกเหลือง

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


 • นางสาววันทนา ปาวณา

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • นางสาวชิดกมล นันทสกุล

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางสาวสุวรรณภา เณรพรม

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นางสาวแพรวานิศ โล่ห์ประเสริฐ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 • นายจตุรงค์ เชียเชื้อ

  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ