ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 277,742
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการสำนักปลัดเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

 • ฝ่ายอำนวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)
  เป็นผู้ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานในฝ่ายอำนวยการ โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงาน ต่าง ๆ ดังนี้
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานทะเบียนราษฎร
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานธุรการ
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานอื่นที่มิได้อยู่ในส่วนราชการใด
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  (นักบริหารงานทั่วไป) เป็นผู้ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงาน ต่าง ๆ ดังนี้
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานจัดทำงบประมาณ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานธุรการ
 • งานนิติการ
บุคลากรในสำนักปลัดเทศบาล
 • นางสุวณี ปฎิพัทธ์ไพบูลย์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • นางสาวกิตติมาภรณ์ ปฏิพัทธ์ไพบูลย์

  นักทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวอรทัย ทองธิยะ

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • นายอนันต์ ปฏิพัทธ์ไพบูลย์

  เจ้าพนักงานทะเบียน
 • นางสาวศรานันทร์ทร กุลมิตร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 • นางสาวกนกมาศ คงถาวร

  นิติกร
 • นายทนงศักดิ์ กาฬหว้า

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 • นายธวัชชัย อยู่เจริญกิจ

  พนักงานขับรถยนต์
 • นายพงศา นาคสมพันธุ์

  พนักงานขับรถยนต์
 • นายโสภณ รังคเสนี

  พนักงานดับเพลิง
 • นางพัชรี เหล็กเมฆ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวจามรี นิยพัฒน์

  พนักงานจ้างเหมารายเดือน
 • นายผดุงศักดิ์ ทองประดิษฐ

  พนักงานดับเพลิง
 • นางลูกคิด เหล็กนาค

  แม่บ้าน