ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 317,700
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการสำนักปลัดเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

 • ฝ่ายอำนวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)
  เป็นผู้ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานในฝ่ายอำนวยการ โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงาน ต่าง ๆ ดังนี้
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานทะเบียนราษฎร
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานธุรการ
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานอื่นที่มิได้อยู่ในส่วนราชการใด
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  (นักบริหารงานทั่วไป) เป็นผู้ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงาน ต่าง ๆ ดังนี้
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานจัดทำงบประมาณ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานธุรการ
 • งานนิติการ
บุคลากรในสำนักปลัดเทศบาล
 • นางสุวณี สกุลทหาร

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


 • นางสาวณิชาวัลย์ กิตติรัตนกรณ์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 • นางสาวอรทัย ทองธิยะ

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 • -ว่าง-

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
 • นางสาวกิตติมาภรณ์ สกุลทหาร

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • นายอนันต์ ปฏิพัทธ์ไพบูลย์

  เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
 • นางสาวกนกมาศ คงถาวร

  นิติกรปฏิบัติการ
 • นางพัชรี เหล็กเมฆ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นายทนงศักดิ์ กาฬหว้า

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 • นายพงศา นาคสมพันธุ์

  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
 • นายโสภณ รังคเสนี

  ขับรถยนต์
 • นางสาวจามรี นิยพัฒน์

  พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่คนงาน)
 • นายธวัชชัย อยู่เจริญกิจ

  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
 • -ว่าง-

  พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง)
 • นายผดุงศักดิ์ ทองประดิษฐ

  พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง)
 • นางลูกคิด เหล็กนาค

  แม่บ้าน
 • -ว่าง-

  พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง)