ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 317,700
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
 • นางมาลี อินทิม

  ประธานสภา
 • นายธนาศิต สุจาจริง

  เลขานุการสภา
 • นายณรงค์ พุ่มชาวสวน

  รองประธานสภา
 • นายเกรียงไกร ศรเพ็ชร์

  สมาชิกสภา
 • นายไพโรจน์ ลี่ประเสริฐ

  สมาชิกสภา
 • นายธีระพล เพ็ชรอินทร์

  สมาชิกสภา
 • นายเมธี พานทอง

  สมาชิกสภา
 • นางมหาราณี ข่าน

  สมาชิกสภา
 • นางอรไท แก้วดวง

  สมาชิกสภา
 • นายวีระยุทธ์ สันติสุทธิ์

  สมาชิกสภา
 • นางเกศณี ตรงต่อกิจ

  สมาชิกสภา
 • นางณัชชา ระย้า

  สมาชิกสภา
 • นายวรวิทย์ รัตนเสถียร

  สมาชิกสภา