ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 277,742
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
คณะผู้บริหาร
 • นายกำพล อยู่เจริญกิจ

  นายกเทศมนตรี
 • นายปรีชา เพชรรัตน์

  รองนายกเทศมนตรี
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา

  รองนายกเทศมนตรี
 • นายชลอ สมสุด

  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายพิชัย รักวนิชย์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นายธนาศิต สุจาจริง

  ปลัดเทศบาล