ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 293,420
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายธนาศิต สุจาจริง
  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
คณะผู้บริหาร
 • นายธนาศิต สุจาจริง

  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

 • -ว่าง-

  รองนายกเทศมนตรี
 • -ว่าง-

  รองนายกเทศมนตรี
 • -ว่าง-

  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • -ว่าง-

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นายธนาศิต สุจาจริง

  ปลัดเทศบาล