ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 317,700
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กองสวัสดิการสังคม  มีผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)   เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองสวัสดิการสังคม โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานชุมชนเมือง
 • งานธุรการ
บุคลากรในกองสวัสดิการสังคม
 • นางราตรี กาวิน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) • นางชญานิษฐ์ เข็มมุข

  พนักงานจ้างเหมารายเดือน
 • นางสาวนิรุณี ทองแดง

  พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่คนงาน)
 • นางวาสนา กลิ่นรุ่ง

  แม่บ้าน