ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 317,700
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
กองการประปา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้  รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของการประปา  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กองการประปา มีผู้อำนวยการกองประปา (นักบริหารงานประปา)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองการประปา โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานผลิต
 2. งานติดตั้ง
 3. งานซ่อมบำรุง
 4. งานธุรการ
 5. งานการเงินและบัญชี
 6. งานพัฒนารายได้
บุคลากรในกองประปา
 • นายธนาศิต สุจาจริง

  ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา

 • นายประจวบ สุขแดง

  จดมาตรวัดน้ำ
 • ว่าที่ ร.ต.สมยศ นันทะชัย

  ผลิตน้ำประปา
 • นางสาวหนึ่งฤทัย จวงแย้ม

  พนักงานจ้างเหมารายเดือน
 • นางสาวปัทมา เสือจงภู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้