ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 317,700
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
  การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2564

     9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
           - 9.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
           - 9.1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์
           - 9.1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
                      • Facebook
                      • Q & A
     9.2 การบริหารงาน