ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 317,700
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
  การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2563

      รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2563
           - หัวข้อ
                      • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2563
                      • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการขับเคลื่อน ITA ประจำปี 2564