ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 317,700
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลในเมืองประกอบด้วย 3 ชุมชน

๑.คณะกรรมการชุมชนหลักเมือง   ประกอบด้วย

          ๑.  นายไว                 พลอยบุตร                 ประธานกรรมการชุมชน
          ๒.  นางสุวิมล              วรินทรีย์                             รองประธานกรรมการ
          ๓.  นางกมลรัตน์          อยู่เจริญกิจ                กรรมการฝ่ายเหรัญญิก     
          ๔.  นางสมนึก             สุพะรังสี                    กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
          ๕.  นางแน่งน้อย          จันทร์ทิม                   กรรมการฝ่ายพัฒนาด้านกายภาพ
          ๖.  นางสนม               อยู่เจริญกิจ                กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
          ๗.  นางสาวธนัชมนตร์    ชมชื่น                       กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้
          ๘.  นางสุวรรณ            หรรษา                     กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
          ๙.  นางมนัญชญา         สุขมูล                      กรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
          ๑๐.นายสมเกียรติ          นันทสกุล                   กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
          ๑๑.นางนวลอนงค์         ทองแดง                    กรรมการ/เลขานุการ
 • นายไว พลอยบุตร

  ประธานกรรมการชุมชน

๒.คณะกรรมชุมชนพิชัยดาบหัก   ประกอบด้วย

          ๑.  นางณฐพร             อุปธารปรีชา               ประธานกรรมการชุมชน
          ๒.  นางทองหยิบ          เที่ยงปาน                  รองประธานกรรมการ
          ๓.  นางเตือนใจ            แตงจุ้ย                     กรรมการฝ่ายเหรัญญิก     
          ๔.  นางสาวเกศนี          ตรงต่อกิจ                  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
          ๕.  นางจิตรา              เป็งแก้ว                    กรรมการฝ่ายพัฒนาด้านกายภาพ
          ๖.  นางบัวลอย            เชื้อประเสริฐ               กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
          ๗.  นางศิริลักษณ์          วันทยา                     กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้
          ๘.  นางสุกัลยา            ว่ามา                       กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
          ๙.  นายบุญส่ง             ทองประดิษฐ               กรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
          ๑๐.นายสนชัย             พัสถาน                     กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
          ๑๑.นางกิ่งกาญจน์         ล้อธรรมมา                 กรรมการ/เลขานุการ

 • นางณฐพร อุปธารปรีชา

  ประธานกรรมการชุมชน

๓.คณะกรรมการชุมชนศรีเมืองพิชัย    ประกอบด้วย

          ๑.  นางอัญชลี             วงษ์สะเติน                 ประธานกรรมการชุมชน
          ๒.  นางพยุง               ยศกุณา                    รองประธานกรรมการ
          ๓.  นางไพรวัลย์           แตงน้อย                             กรรมการฝ่ายเหรัญญิก     
          ๔.  นางพรทิพย์            ไชยมงคล                   กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
          ๕.  นางม้วย               พานิช                      กรรมการฝ่ายพัฒนาด้านกายภาพ
          ๖.  นายวิชัย               โคกสว่าง                   กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
          ๗.  นางณัฐนน             เวชเพิ่ม                     กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้
          ๘.  นายสายชน            แตงน้อย                             กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
          ๙.  นายสุรชัย             แย้มเหน่ง                  กรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
          ๑๐.ร.ต.ต.เสนอ            คิสาลัง                     กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
          ๑๑.นางชญานิษฐ์ เข็มมุข                      กรรมการ/เลขานุการ
 • นางอัญชลี วงษ์สะเติน

  ประธานกรรมการชุมชน