โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย

เทศบาลตำบลในเมืองดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายตามความสมัครใจและความถนัดทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยเริ่มในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เป็นวันแรก ซึ่งมีกิจกรรมมีการตรวจวัดความดัน วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง พิธีเปิดโครงการ การออกกำลังกายโดยแอโรบิก และเล่นเครื่องออกกำลังกาย ณ ศูนกีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าหน้าอำเภอ ประจำปี 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานการดำเนินการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย เพื่อปรึกษาหารือและจัดระเบียบ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์

เทศบาลตำบลในเมือง จัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาและปฎิรูปประเทศ ตามโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 16.30น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 278,220
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์