ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 329,348
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
 • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
1. สภาพทั่วไป

วิสัยทัศน์ "พิชัยเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข"

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนามี 6 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพพลเมืองและความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการบริการประชาชน

เป้าประสงค์

        1.พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ดีและมีประสิทธิภาพ

        2.ภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลพัฒนาให้น่าอยู่

        3.การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาและสืบสานอย่างยั่งยืน

        4.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี เล่นกีฬาออกกำลังกายอย่างทั่วถึง

        5.ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพมีรายได้ ได้รับสวัสดิการต่างๆและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนประชาชนมีศักยภาพพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง

        6.องค์กรเทศบาลมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการจนมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ   

ตัวชี้วัด   

        1.จำนวนชุมชนที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการดีเพิ่มขึ้น

        2.ร้อยละของสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนา

        3.จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

        4.จำนวนโครงการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ต่างๆ

        5.จำนวนโครงการด้านศาสนา ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

        6.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมดูแลด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย

        7.จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย

        8.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ประชาชน

        9.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ

      10.จำนวนโครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

      11.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์กร

เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างมีพื้นที่     ทั้งหมด 1.25 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบและมีน้ำน่านไหลผ่าน ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ       45  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

 1. ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  บ้านเหนือวัด   หมู่ที่  3   ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. ทิศใต้    ติดต่อกับ   บ้านวังพะเนียด  หมู่ที่  5  ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
 3. ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 4. ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  แม่น้ำน่าน ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 การคมนาคม / ขนส่ง

ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งระหว่างเขตเทศบาลตำบลในเมืองกับอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงมีความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว โดยมีเส้นทางคมนาคมติดต่อ ดังนี้
         ทางบก  สามารถติดต่อได้โดยทางรถยนต์และรถไฟ
       (1)  ทางรถยนต์ มีเส้นทางที่ใช้ติดต่อเข้าสู่อำเภอและจังหวัดอื่น ๆ ได้ จำนวน 5 เส้นทาง ดังนี้

-  ถนนสายพิชัย – บ้านโคน ใช้เส้นทางติดต่อกับตำบลบ้านหม้อ ตำบลบ้านโคน
-  ถนนสายพิชัย – นาอิน ใช้เส้นทางติดต่อกับ ตำบลนายาง ใช้เส้นทางออกสู่ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข  11 
-  ถนนสายพิชัย - บ้านแก่ง ใช้เส้นทางติดต่อกับตำบลไร่อ้อย ตำบลท่าสัก จังหวัด อุตรดิตถ์
-  ถนนสายพิชัย - พิษณุโลก ใช้เส้นทางติดต่อกับ ตำบลคอรุม ตำบลท่ามะเฟือง ตำบลพญาแมน จังหวัดอุตรดิตถ์
-  ถนนสายพิชัย - อุตรดิตถ์ ใช้เส้นทางติดต่อกับตำบลท่าสัก ตำบลวังกะพี้ อำเภอ เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

     (2) ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟ จำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานีพิชัย ซึ่งมีขบวนรถผ่าน
ทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่องทุกวัน สำหรับเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลตำบลในเมือง มีถนนจำนวน 22 สาย เป็นถนนคอนกรีตและแอสฟัสติก

         การจราจร

                ปัจจุบันการจราจรในเขตเทศบาลตำบลในเมือง  มีความคล่องตัว  โดยทั่วไปแล้วยังไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดต่อเนื่องจากถนนภายในเขตเทศบาลเป็นระบบจราจรแบบ One way รูปวงกลมซึ่งอำนวยในการคมนาคม แต่การจราจรมีติดขัดบ้างเล็กน้อยบริเวณถนนสายหลัก และบริเวณโรงเรียนในช่วงตอนเช้าและตอนเย็น

2.2 การประปา

     การสาธารณูปโภคในเรื่องการใช้น้ำประปาซึ่งมีการประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลในเมือง ซึ่งดำเนินการบริหารโดยสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง ปริมาณการผลิตน้ำประปา  ที่ผลิตได้ 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำ จำนวนประมาณ 990 ครัวเรือน
 

2.3 ไฟฟ้า

การสาธารณูปโภคเรื่องการใช้ไฟฟ้า  ประชาชนใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลในเมือง จำนวน  1 แห่ง ให้บริการประชาชน ทั่วไปและมีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวนประมาณ 990  ครัวเรือน

2.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม 

ระบบการสื่อสารที่มีให้บริการในเขตเทศบาลตำบลในเมืองมี  ดังนี้

 

 1. การบริการด้านโทรศัพท์  ที่ทำการชุมสายโทรศัพท์อำเภอพิชัย ตั้งอยู่บริเวณถนนพิชัย – บ้านแก่ง ให้บริการโทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลในเมืองรวมทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ให้บริการทั้งครัวเรือน  พาณิชย-กรรม และสถานที่ราชการ โทรศัพท์สาธารณะ
 2. การบริการด้านไปรษณีย์โทรเลข  สำนักงานไปรษณีย์โทรเลขอำเภอพิชัย ตั้งอยู่ถนนพิชัย 2  ให้บริการด้านไปรษณีย์โทรเลขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้บริการหลายประเภท ได้แก่ จดหมาย พัสดุภัณฑ์ ธนาณัติ โทรเลข ทั้งภายในและต่างประเทศ
 3. ระบบเสียงไร้สายและใช้สาย   เทศบาลตำบลในเมืองจะทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยเปิดกระจายเสียง ดังนี้

        - วันธรรมดา ช่วงที่ 1 เวลา 07.45 - 08.00 น.        ช่วงที่ 2  เวลา 09.00 – 09.15 น.
        - วันเสาร์   เวลา 09.00 – 09.15 น.

2.5  การใช้ที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น มีพื้นที่การเกษตรเพียงเล็กน้อย ที่ดินบริเวณว่างเปล่าอันเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเพื่อจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมนันทนาการ และสถานที่รวมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของชุมชน รวมถึงกิจการเทศพาณิชย์

3. ด้านเศรษฐกิจ

3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

ในเขตเทศบาลตำบลในเมืองพบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง รายได้ประชากรเฉลี่ย  ประมาณ  12,000.-  บาท/คน/ ปี

 

       การพาณิชย์และการบริการในบริเวณเทศบาลตำบลในเมืองเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันการเงิน  

จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 2. ธนาคารกรุงไทย มหาชน จำกัด
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารกสิกรไทย

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลในเมือง  เป็นศูนย์กลางและเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนการซื้อขาย

สินค้าทำให้เกิดการหนุนเวียนขึ้น  ซึ่งทำให้ประชาชนมีรายได้

3.2  การพาณิชยกรรมและบริการ

                สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                    -  ตลาดสด                      2          แห่ง
                    -  ร้านค้าทั่วไป              130          แห่ง
                สถานประกอบการเทศพาณิชย์
                    -  โรงฆ่าสัตว์                   1          แห่ง
                สถานประกอบการด้านบริการ
                    -   ธนาคาร                      3          แห่ง     
 

3.3  การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลในเมือง  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
  1.  อนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ตั้งอยู่บริเวณหลังสถานีรถไฟพิชัย   
  2.  วัดมหาธาตุ โบสถ์พระนอน
  3.  ศาลท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
  4.  ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย

4. ด้านสังคม

4.1  ชุมชน

ชุมชน  จำนวน  3  ชุมชน  ประกอบด้วย
 -  ชุมชนหลักเมือง
     -  ชุมชนพิชัยดาบหัก
     -  ชุมชนศรีเมืองพิชัย
จำนวนบ้านเรือนทั้งหมด 947  หลังคาเรือน จำนวนประชากร 2,104 คน แยกเป็นชาย 998 คน 
หญิง  1,116 คน  (ข้อมูล : สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557)

4.2  การศาสนา

                 ในเขตเทศบาลตำบลในเมืองประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถาน ได้แก่
 วัดมหาธาตุ  ซึ่งเป็นวัดพระราชทานวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา นอกจากนั้น ยังมีศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีองค์เจ้าแม่ทับทิมพิชัยอันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

4.3  วัฒนธรรมและประเพณี

               ในเขตเทศบาลตำบลในเมืองมีประเพณีในวันสำคัญดังนี้
                        1)  งานประเพณีสงกรานต์เป็นงานประเพณีอันสำคัญของไทย ช่วงระหว่างวันที่  13 – 15  เมษายนของทุกปี เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร,         รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, การประกวดก่อเจดีย์ทราย, การละเล่นพื้นบ้าน การเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน
                        2)  งานประเพณีลอยกระทง  เป็นงานที่ชาวอำเภอพิชัยได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมาโดยตลอด ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรและประชาชนมากมาย
                        3)  ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นที่มีการสืบทอดกันมานานคือ งานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมพิชัย เป็นการแสดงความเคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่ทับทิมพิชัย ซึ่งอยู่ในศาลเจ้าแม่ทับทิม อันมีอายุกว่า 137 ปี ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการจัดงานเป็นไปด้วยความศรัทธาและเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก จัดงานประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนหรือราวต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี และจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ 4 ปีครั้ง
                4) งานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาและนมัสการหลวงพ่อศรีพิชัยมุนี ณ วัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นงานประจำปีของวัดมหาธาตุ กำหนดจัดงานก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา, การประกวดการแกะสลัก, การตกแต่งเทียนจำนำพรรษากลุ่มนักนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มประชาชนทั่วไป, การแสดงมหรสพ และขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร รวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมแรงร่วมใจจัดงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจำนวนมาก

4.4  การศึกษา

                        สถานบันการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลในเมือง  ได้แก่
                                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลในเมือง จำนวน 1 แห่ง
                                -  ระดับประถมศึกษา  2  แห่ง  คือ

 

 1. โรงเรียนบ้านในเมือง
 2. โรงเรียนจรัสศิลป์

                                - ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  คือ
                                      โรงเรียนพิชัย  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 3 ชั้นปี

4.5  กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน

                       1)  สนามกีฬาเอนกประสงค์              จำนวน      2       แห่ง
                       2)  สนามฟุตบอล                          จำนวน      3      แห่ง
                       3)  สนามบาสเกตบอล                    จำนวน      3      แห่ง
                       4)  สนามตระกร้อ                           จำนวน      1      แห่ง
                       5)  สนามวอลเลย์บอล                     จำนวน      2      แห่ง
                       6)  สนามเปตอง                            จำนวน      1      แห่ง
                       7)  สนามเด็กเล่น                           จำนวน      4      แห่ง
                       8)  สวนหย่อมพักผ่อน                      จำนวน      2     แห่ง
                       9)  ลานเต้นแอร์โรบิค                      จำนวน      1      แห่ง              
                       10)  สวนสาธารณะ                         จำนวน      2      แห่ง

4.6 สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลในเมืองมีสถานบริการรักษาพยาบาล ดังนี้คือ

                1) คลินิกเอกชน                 จำนวน              2      แห่ง
                2) สถานพยาบาล                จำนวน              3      แห่ง
ประกอบกับการที่มีโรงพยาบาลพิชัยติดต่อกับเขตเทศบาลจึงสามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

4.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี เกิดขึ้น             จำนวน   -  ครั้ง
 2. ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยเทศบาล          จำนวน   1  แห่ง
 3. รถยนต์ดับเพลิง จุน้ำได้  2  ลบ.ม          จำนวน   1  คัน  
 4. รถบรรทุกน้ำ                              จำนวน   2  คัน
 5. รถกู้ภัย                                      จำนวน   1  คัน
 6. พนักงานดับเพลิง                                จำนวน   2   คน
 7. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน  41  คน
 8. การฝึกอบรมและทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       จำนวน  1  ครั้ง / ปี
5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 ภูมิอากาศ

ฤดูกาลและอากาศ
เทศบาลตำบลในเมือง ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างซึ่งจัดว่าในแถบร้อนของประเทศไทย ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีความชื้น และความร้อนสูง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส  

 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ในระยะตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเริ่มมีฝนตก
 2. ฤดูฝน ฝนที่ตกเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยปกติแล้วมักจะเกิดพายุโซนร้อนพัดผ่าน และทำให้ฝนตกซุกในเดือนกรกฎาคมและกันยายน
 3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ บางปีอากาศหนาวจัดเนื่องจากได้รับลมหนาวจากตอนเหนือของประเทศจีนอากาศหนาวเย็นมาก ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม

อุณหภูมิ
              มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ  27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียสโดยสูงสุดในเดือนเมษายน  และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  22.2  องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม

5.2 การระบายน้ำ

เทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำทั่วพื้นที่เขตเทศบาลเพื่อช่วยระบายน้ำจากบ้านเรือน
และน้ำฝน แต่ยังไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากความต่างกันของระดับน้ำและระดับท่อระบายน้ำ
พื้นที่น้ำท่วม คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากมีพื้นที่ลักษณะเป็นแอ่งต่ำ โดยอยู่ใน
บริเวณเรียบถนนมหาธาตุด้านทิศตะวันตกของถนน และในบุ่ง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของบ้านเรือน

5.3  ขยะ

- ปริมาณขยะประมาณ    2ตัน/วัน
- รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ จำนวน 2 คัน                  


กำจัดขยะโดยวิธี   ฝังกลบ  ที่ดินจำนวน 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9  ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

6. ด้านการเมือง – การบริหาร

6.1.  การคลังท้องถิ่น

          เทศบาลตำบลในเมือง  มีรายได้จากการจัดเก็บและได้รับการจัดสรรจากภาครัฐบาลพร้อมทั้งมีรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ  ซึ่งเป็นสถิติตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในทุก  ๆ  ปี  และในแต่ละปีเทศบาลได้มีการจัดนำเงินภาษีจำนวนดังกล่าวไปเป็นรายจ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลในเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นประจำทุก  ๆ  ปี  มีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลการบริหารรายรับ – รายจ่าย

                                                                  รายรับ                     รายจ่าย
                ปีงบประมาณ  2541                    5,825,837.48           4,864,384.66
                ปีงบประมาณ  2542                    3,006,300.00           2,950,818.00
                ปีงบประมาณ  2543                    4,342,278.09           3,864,956.80
                ปีงบประมาณ  2544                    5,344,074.83           4,323,622.42
                ปีงบประมาณ  2545                    20,810,285.34         13,637,457.21
                ปีงบประมาณ  2546                    16,879,218.69         11,056,181.17
                ปีงบประมาณ  2547                    18,748,170.48         12,891,481.44
                ปีงบประมาณ  2548                    21,559,277.85         14,605,266.69
                ปีงบประมาณ  2549                    26,375,670.00         23,691,556.36
                ปีงบประมาณ  2550                    25,168,691.59         22,930,687.24
                ปีงบประมาณ  2551                    25,986,745.28         23,957,598.16
                ปีงบประมาณ  2552                     24,563,622.33        23,062,769.49
                ปีงบประมาณ  2553                    24,642,587.08         24,417,376.84
                ปีงบประมาณ  2554                    26,173,791.15         22,911,985.10
                               

6.2  การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรชุมชน

          เทศบาลตำบลในเมือง  มีกิจการพาณิชย์เพียง  2  ประเภท  คือ

 1. การประปา มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่  5  คน
 2. โรงฆ่าสัตว์  มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่  1  คน

6.3  บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร

เทศบาลตำบลในเมือง  ได้ส่งเสริมบทบาทของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร

โดยจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลขึ้น  จำนวน  3 ชุมชน  ซึ่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารนั้น เทศบาลได้จัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเพื่อดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับเทศบาลตำบลในเมือง และเป็นการนำกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการทำงานเพื่อผลักดันให้ระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

6.4  การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน

          เทศบาลได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยแยกเป็น  4  ลักษณะ คือ

 1. เทศบาลได้จัดตั้งอาคารหน่วยบริการ รปภ. จำนวน 1 แห่ง บริเวณ สถานีรถไฟพิชัยเพื่อใช้เป็นสถานที่บริการประชาชนทั่วไปในการสอบถามแจ้งเหตุด่วนที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิชัยประจำตลอดเวลา และ มีศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย จำนวน  1  แห่ง  ซึ่งมีพนักงานจ้างและสมาชิก อปพร.ซึ่งได้รับการอบรมและฝึกทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน
 2. เทศบาลได้ดำเนินการขอสายตรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิชัยให้มีการจัดออกตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
 3. จัดเตรียมการป้องกันภัยทางอัคคีภัยโดยมีการเตรียมรถดับเพลิงพร้อมบุคลากรในการป้องกันภัยตลอดเวลา
 4. ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 1  แห่ง  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำรักษาความปลอดภัยซึ่งการอำนวยความสะดวกในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นนี้ ช่วยป้องกันและลดสถิติอาชญากรรมและอุบัติภัยประเภทต่าง ๆ
 5. เทศบาลจัดให้มีการอยู่รักษาเวรยามในภาคกลางคืน โดยกำหนดให้สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลในเมือง ออกตรวจเวรยามคืนละ 1 คน ในชุมชน