ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 317,700
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่ 255 หมู่3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง                      055-421-049 ต่อ 12

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง                         055-421049 ต่อ 20


สำนักปลัด                                               055-421-660 ต่อ 23

กองคลัง/แฟกซ์                                       055-421-660 ต่อ 17

กองช่าง                                                  055-421-660 ต่อ 18
กองสาธารณสุข/กองสวัสดิการสังคม              055-479737
กองการศึกษา                                          055-421-660 ต่อ 21
งานประชาสัมพันธ์                                    055-421-660 ต่อ 11

งานนิติกร                                                055-421049 ต่อ 22