ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 245,131
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่ 255 หมู่3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง                      055-421-049 ต่อ 12

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง                         055-421049 ต่อ 20


สำนักปลัด                                            055-421-660 ต่อ 23

กองคลัง/กองการประปา/แฟกซ์                   055-421-660 ต่อ 17

กองช่าง                                                   055-421-660 ต่อ 18
กองสาธารณสุข/กองสวัสดิการสังคม          055-421-660 ต่อ 21
กองการศึกษา                                          055-421-660 ต่อ 22
งานประชาสัมพันธ์                                    055-421-660 ต่อ 11