ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น.นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัย ได้มาเป็นประธานในการประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนประจำ อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในส่วนของเทศบาล นำโดย นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้บรรยายสรุปสถานที่ท้องเที่ยวในส่วนของเทศบาลตำบลในเมือง ซึ่งได้ดำเนินการประชุม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์

ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30น.ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง

เดนน้ำประปา

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00น. นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน และกองประปาได้ดำเนินการเดนน้ำและตะกอนที่ค้างท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลในเมือง ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาที่ใส่สะอาดเพื่อใช้การอุปโภค บริโภคต่อไป

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 262,742
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม