ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

ประชุมคณะกรรมการชุมชน

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 16.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เชิญคณะกรรมการชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ร่วมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานประเพณีวันสงกรานต์ที่จะมาถึงในเดือนเมษายนนี้

โรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน(4พ.ค.61)

นที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น.-11.30น. ทางเทศบาลตำบลในเมืองไดัมีกิจกรรมการเรียนการสอน นันทนาการ ให้กับผู้สูงอายุภายใต้ซื่อโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยเดียวกันและคนต่างวัยณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลในเมือง

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 255,737
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม