เดนน้ำประปา

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00น. นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน และกองประปาได้ดำเนินการเดนน้ำและตะกอนที่ค้างท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลในเมือง ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาที่ใส่สะอาดเพื่อใช้การอุปโภค บริโภคต่อไป

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูนิทรรศการ"เย็นศิระ เพราะพระบริบาล"

เทศบาลตำบลในเมือง จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูนิทรรศการ"เย็นศิระ เพราะพระบริบาล"ณ สนามหลวง และเข้าเฝ้าฯถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลในเมือง รวมถึงพี่น้องประชาชนทั้ง 3 ชุมชน จำนวน 100 คน

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ อสม.ทต.ในเมือง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08030น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศํกยภาพ อสม.เทศบาลตำบลในเมือง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลในเมือง

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 260,025
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม